Bivägen 10ASE-269 31 Båstad, Sweden +46 (0)431-36 96 55+46 (0)705 91 31 61info@discovereurope.se

Resevillkor

Allmänna villkor paketresor för CAB-Resor
3* Resenärens rätt till avbeställning av resan SE ÄNDRINGARNA FÖR SPECIAL ARRANGEMANG !

3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande.

3.1.1 Om avbeställningen sker tidigare än 30 dagar före avresan mot erläggande av en kostnad motsvarande anmälningsavgiften, dock lägst 500 kronor.

3.1.2 Om avbeställningen sker därefter men tidigare än 29 - 21 dagar före avresan , mot erläggande av en kostnad motsvarande 75 % av resans pris.

3.1.3 Om avbeställningen sker därefter men tidigare än 24 timmar före avresan, mot erläggande av en kostnad motsvarande 90 % av resans pris.

3.1.4 Om avbeställningen sker inom 24 timmar före avresan skall resenären betala hela resans pris .

3.1.5 För s.k. bilpaketresor (resor med egen bil. färjetransport och inkvartering i stuga eller lägenhet)
gäller att resenären skall betala hela priset vid avbeställning senare än 45 dagar före avresan.

3.1.6 För resor där flyg ingår i resan skall resenären erlägga 100 % av anmälningsavgiften vid avbokning som ej återbetalas.

3.1.7 För resor där inträde/ teater/arrangemang biljetter ingår skall resenären erlägga 100% av anmälningsavgiften som ej återbetalas.

3.1.8 För kryssningsresor skall resenären erlägga 50 % av resans pris som ej återbetalas.

3.2 Om resenären träffat avtal om avbeställningsskydd har resenären i fall som anges i punkt 3.1.1
– 3.1.2 rätt att avbeställa resan utan annan kostnad än den expeditionsavgift som framgår av
arrangörens katalog eller broschyr. Expeditionsavgiften får uppgå till 5 % av resans pris dock
högst 500 kronor. Vad resenären erlagt för avbeställningsskyddet skall inte återbetalas.

3.2.1 Om resenären eller dennes make/maka/sambo, eller dennes makes/makas eller sambos
föräldrar/ syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan
men det att efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 1.5 drabbas av
allvarlig sjukdom, eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte
rimligen kan genomföra resan.

3.2.2 Om en annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.5
och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att
resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare
sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t ex
brand in den egna bostaden.

3.2.3 Om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av
punkterna 3.2.1 eller 3.2.2 och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den
andra personens sällskap.

3.2.4 Resenär som bokat gemensam inkvartering med person som avbeställt resan med stöd av
punkterna 3.2.1 & 3.2.3 erhålla inkvartering av samma standard som enligt avtalet på avtalat
eller likvärdigt hotell/anläggning, i rum/lägenhet som är storleksmässigt anpassad till det
kvarstående antalet resenärer i sällskapet.

Kvarstående resenärer skall vara berättigade att mot erläggande av det av arrangören uppgivna
tilläget behålla det ursprungligen bokade inkvarteringsalternativet.
Vid paketresor med buss, båt, eller reguljärt flyg skall resenären i fall som ovan angivits i denna
punkt erlägga det tillägg som enligt gällande prislista skall utgå vid inkvartering med högre
standard, t ex enkelrum i ställer för dubbelrum.

3.2.5 Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställnings anledning uppkommit. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkarintyg ( max 48 timmar gammalt) - och/eller släktskapsintyg eller annat intyg.

3.3.6 Avbeställning skall ske skriftligen.

3.4.7 Efter avbeställning skall belopp som resenären har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål inom 14 dagar

I övrigt enligt Allmänna resevillkor.

Tvistlösning

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

Fastställt den 27/2 2020 och gäller tillsvidare
Båstad den 27/2 2020

Anders Nilsson