Bivägen 10ASE-269 31 Båstad, Sweden +46 (0)431-36 96 55+46 (0)705 91 31 61info@discovereurope.se

Resevillkor

Allmänna villkor paketresor för CAB-Resor

 • 3* Resenärens rätt till avbeställning av resan SE ÄNDRINGARNA FÖR SPECIAL ARRANGEMANG !3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande.
  • 3.1.8 För kryssningsresor och avbeställning sker 90 dagar till avresan erlägger resenären 100% av resans pris.
  • 3.1.7 För resor där teater/arrangemang biljetter ingår och avbeställning sker mellan 90 dagar och avresan skall resenären erlägga 100% av arrangemangetspris.
  • 3.1.6 För resor där flyg ingår i resan och avbeställning sker mellan 90 dagar – till avresan skall resenären erlägga 100 % av resans pris.
  • 3.1.5 För s.k. bilpaketresor (resor med egen bil. färjetransport och inkvartering i stuga eller lägenhet) gäller att resenären skall betala hela priset vid avbeställning senare än 45 dagar före avresan.
  • 3.1.4 Om avbeställningen sker inom 24 timmar före avresan skall resenären betala hela resans pris .
  • 3.1.3 Om avbeställningen sker därefter men tidigare än 24 timmar före avresan, mot erläggande av en kostnad motsvarande 90 % av resans pris.
  • 3.1.2 Om avbeställningen sker därefter men tidigare än 29 - 21 dagar före avresan , mot erläggande av en kostnad motsvarande 75 % av resans pris.
  • 3.1.1 Om avbeställningen sker tidigare än 30 dagar före avresan mot erläggande av en kostnad motsvarande 25 % av resans pris, dock lägst 500 kronor.
  • 3.2 Om resenären träffat avtal om avbeställningsskydd har resenären i fall som anges i punkt
   • 3.1.1 – 3.1.2 rätt att avbeställa resan utan annan kostnad än den expeditionsavgift som framgår av arrangörens katalog eller broschyr. Expeditionsavgiften får uppgå till 5 % av resans pris dock högst 500 kronor. Vad resenären erlagt för avbeställningsskyddet skall inte återbetalas.
   • 3.2.1 Om resenären eller dennes make/maka/sambo, eller dennes makes/makas eller sambos föräldrar/ syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men det att efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 1.5 drabbas av allvarlig sjukdom, eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan.
   • 3.2.2 Om en annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.5 och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t ex brand in den egna bostaden.
   • 3.2.3 Om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 3.2.1 eller 3.2.2 och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap.
   • 3.2.4 Resenär som bokat gemensam inkvartering med person som avbeställt resan med stöd av punkterna 3.2.1 & 3.2.3 erhålla inkvartering av samma standard som enligt avtalet på avtalat eller likvärdigt hotell/anläggning, i rum/lägenhet som är storleksmässigt anpassad till det kvarstående antalet resenärer i sällskapet. Kvarstående resenärer skall vara berättigade att mot erläggande av det av arrangören uppgivna tilläget behålla det ursprungligen bokade inkvarteringsalternativet. Vid paketresor med buss, båt, eller reguljärt flyg skall resenären i fall som ovan angivits i denna punkt erlägga det tillägg som enligt gällande prislista skall utgå vid inkvartering med högre standard, t ex enkelrum i ställer för dubbelrum.
   • 3.2.5 Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställnings anledning uppkommit. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkarintyg ( max 48 timmar gammalt) - och/eller släktskapsintyg eller annat intyg som styrker anledningen till avbokning.

3.3.6 Avbeställning skall ske skriftligen
3.4.7 Efter avbeställning skall belopp som resenären har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål inom 14 dagar

I övrigt enligt Allmänna resevillkor hos konsumentverket

Tvistlösning

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

Fastställt den 27/2 2012 och gäller tillsvidare
Båstad den 27/2 2012

Anders Nilsson